وقتی كه دلتنگ میشم و
 همـراه تنهـــــایی میـــــرم
 داغ دلـــم تــــازه میشــــه
 زمزمــه هـــای خونــدنـــم
 وسوســه های موندنــــم
 با تـــــو هم اندازه میشـه


  ·9 + / 0 - 1392/05/23 - 12:09 در برای ِ تــــو . . .

امتياز مثبت

(9 کاربر)

پيگيري‌کنندگان ديدگاه

(مشاهده)
X بستن تبلیغات